Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Hållbart företagande kan stärka småföretagens långsiktiga konkurrenskraft

Bland svenska småföretag finns det en stor medvetenhet om vikten av att inkludera hållbarhetsarbete i verksamheten. Det finns även en övertygelse om att hållbart företagande kan skapa nya affärsmöjligheter och stärka företagets varumärke och lönsamhet. För att kunna möta kundernas krav på hållbara lösningar är bland annat ökade investeringar i utbildning och kompetens inom företagen centralt.

Kunderna ställer ökade krav på hållbart företagande

Hållbarhetsarbetet i småföretagen har intensifierats under de senaste åren. Småföretagsbarometern från 2020 visar att nästan sju av tio företag med upp till femtio anställda arbetar mer med att minska resursförbrukningen jämfört med för två år sedan. Hushållens ökade efterfrågan på hållbara varor och tjänster samt storföretagens satsningar på hållbarhet ökar kraven på de mindre företagen att ställa om.

Tre av fyra företag med upp till femtio anställda upplever att kunderna ställer krav på att de ska arbeta aktivt med hållbarhet. I de större företagen (20–49 anställda) uppger nio av tio beslutsfattare att kunderna ställer krav på deras hållbarhetsarbete. I vissa branscher, som tillverkning och transportsektorn, upplevs kraven på hållbarhet högre än i andra branscher.

En tredjedel av företagen anser att de behöver öka takten med att ställa om till en mer hållbar verksamhet. I företag med fler än tio anställda är det fyra av tio som anser att omställningsarbetet behöver accelereras. Behovet av att snabba på omställningen är mer framträdande i de större företagen. Detta beror sannolikt på att verksamheten är mer komplicerad och tar längre tid att ställa om jämfört med ett litet företag. Endast en tiondel av företagen anser inte alls att det är viktigt att ställa om.

Hälften av företagen anser att de har kommit långt i omställningen

En sak som stack ut i undersökningen är att drygt hälften av företagen (56 %) uppger att de kommit långt i omställningen mot ett hållbart företagande och därmed inte behöver öka takten. Vart fjärde företag anser att de redan har en bra takt i sin omställning medan nära en tredjedel uppger att de redan jobbar på ett hållbart sätt, vilket var vanligast i de minsta företagen.

Fyra av tio företag planerar att ställa om för att minska klimatpåverkan

Omställningen till ett mer hållbart företagande kommer att öka. Bland annat visar undersökningen att fyra av tio företag planerar att ställa om verksamheten under de närmaste tolv månaderna för att minska sin klimatpåverkan. De mest expansiva planerna finns i aktiebolag och i företag med 10–49 anställda. Bland de senare har drygt hälften planer på att ställa om det närmaste året i syfte att minska påverkan på klimatet. Bland andra bolagsformer och företag med få anställda är det färre, mellan en femtedel och nästan en tredjedel som ger samma svar. En ökad medvetenhet om klimatutmaningarna och nya energilösningar bidrar till att företagare i större utsträckning än tidigare ser över sitt klimatavtryck.

Många positiva effekter med hållbart företagande

En mer hållbar verksamhet kan för det enskilda företaget innebära att företagets varumärke eller anseende stärks, vilket är centralt även för en långsiktig lönsamhet. Drygt hälften (56 %) av företagarna svarar att en mer hållbar verksamhet skulle stärka varumärket och 46 procent anser att det är ett sätt att möta kundernas krav och därmed öka efterfrågan. Samtidigt uppger 42 procent att det kan skapa nya affärsmöjligheter för företaget, men även förbättra lönsamhet. Samtidigt ser man att det också kan ha positiva effekter inom företagets egen organisation såsom ökad motivation och ökad stolthet hos medarbetarna (47 %). Arbetet med hållbarhet är även nära kopplat till hur företaget kan bli en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare. Detta kan stärka företagets konkurrenskraft och underlätta rekrytering, vilket 30 procent av företagen uppger.

Barriärer för att ställa om till ett mer hållbart företagande

Den enskilt största barriären för att nå ett hållbart företagande är kostnader kopplade till omställningen. Det uppger 43 procent av företagen i undersökningen och det är det största hindret oavsett storlek på företaget eller branschtillhörighet. Kostnader ska dock sättas i relation till de intäkter som en omställning kan generera. Det är därför viktigt att räkna på hur en omställning till ett hållbart företagande kan påverka både företagets kostnader och intäkter. Genom att arbeta effektivare med företagets resurser och ställa krav på sina leverantörer kan företag spara på miljön. Samtidigt kan företag även minska kostnader genom att effektivisera användningen av sina resurser, exempelvis genom att minska svinnet, jobba digitalt och anpassa inköpen efter produktionen.

Företag med anställda kan skapa hållbarhet för dem genom att trygga bra arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö. Där företagets hållbarhet kommer av att de anställda trivs bättre, kan detta leda till minskade sjukskrivningar och högre produktivitet, vilket även ökar företagets möjlighet till en bättre lönsamhet.

Politisk osäkerhet och regelkrångel

Otydliga eller krångliga regler är det andra största hindret för att ställa om till ett mer hållbart företagande, vilket 27 procent uppgav. Därefter följer bristfällig infrastruktur för hållbara energilösningar (24 %). Detta är hinder som företagarna inte kan påverka själva utan istället kräver detta långsiktiga politiska lösningar och satsningar.

Ökat behov av utbildning och kompetens

Det finns även mer företagsspecifika utmaningar som företagen kan arbeta med för att gå i en mer hållbar riktning. En snabb teknisk utveckling men även förändrade regelverk för att minska klimatpåverkan ställer högre krav på vidareutbildning och kompetens i företagen. Personal och kompetensutveckling samt kunskapsbrister hur företaget ska arbeta mer hållbart uppger 30 procent av företagen som hinder för att ställa om. Förändring av produkter och tjänster eller att utveckla nya affärsmodeller, som 16 procent av företagen uppger som hinder för ett hållbart företagande, kan också vara helt eller delvis kopplad till utbildning eller kompetens i företaget. Kundernas inställning och svårigheter att hitta hållbara leverantörer är andra företagsspecifika utmaningar som företagen upplever och som hindrar omställningen mot hållbart företagande. De åtgärder som företagare behöver genomföra skiljer sig förstås åt beroende på bransch, typ av företag och storlek, men desto viktigare att då göra en egen analys och utifrån den en tydlig genomförande- och tidplan.

Hållbarhetsplan – ett hjälpmedel för att underlätta omställningen av företagen

Fyra av tio företag har en utarbetad hållbarhetsplan. Det innebär dock inte att övriga sextio procent inte prioriterar arbetet med att ställa om mot ett hållbart företagande. En plan skulle däremot kunna underlätta och strukturera deras arbete för att nå företagets hållbarhetsmål. Undersökningen visar att mer än hälften av företagen med fler än 20 anställda (55 %) har hållbarhetsplaner jämfört med en fjärdedel bland företag med färre än fem anställda. Verksamheten i större företag är i allmänhet mer komplex att ställa om jämfört med i ett mindre företag och det är sannolikt en förklaring till att det är vanligare att de har utarbetade hållbarhetsplaner.

Den viktigaste åtgärden för att realisera företagets hållbarhetsplaner är utbildning och kompetensutveckling. Det uppger hälften (49 %) av företagen som har en hållbarhetsplan. Att investera i ny teknik och utrustning var näst viktigast, vilket 46 procent av företagen uppgav. Att ändra produktutbudet, satsa på forskning och utveckling, affärsutveckling och lokalanpassningar är andra prioriterade områden. Att anställa fler medarbetare eller medarbetare med annan kompetens var mest utbrett i de större företagen men även hos dem var det få som uppgav det svaret (15 %).

Läs hela rapporten, inklusive tabeller och diagram (pdf)

Insikter

 • Stor medvetenhet om vikten av att inkludera hållbarhetsarbete i verksamheten.
 • Många företag upplever att hållbart företagande ger nya affärsmöjligheter samt stärker varumärket och lönsamheten.
 • Viktigt att räkna på hur en omställning till ett hållbart företagande kan påverka både företagets kostnader och intäkter.
 • Att investera i utbildning och kompetens i företaget är centralt för att möta kundernas ökade krav på hållbara lösningar.
 • Anställda vill arbeta för företag med värderingar som speglar deras egna. Hållbarhet gör medarbetarna stolta.
 • Svårt att ha full kontroll på alla globala leverantörskedjorna följer företagets policy om hållbarhet.
 • Lyft goda exempel hur man arbetar med hållbarhet.

Tips för ett hållbart företagande

 • Välj ut och ta ert hållbarhetsarbete etappvis
 • Ta fram en hållbarhetsplan
 • Sätt mål för hållbarhetsarbetet
 • Inkludera hållbarhet i produkt- och tjänsteutvecklingen
 • Se över er resursförbrukning
 • Involvera "alla" i företaget
 • Se över er bil- och maskinpark
 • Möten över telefon och digitalt
 • Berätta om ert hållbarhetsarbete