(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal två, april-juni 2020)

 • Bankens rörelseresultat efter kreditförluster för tredje kvartalet uppgick till 34,0 mkr att jämföra med andra kvartalet (26,6 mkr). Under årets andra kvartal ökade kreditreserveringarna vilket bidrog till ett lägre resultat. Delar av denna ökning återfördes under tredje kvartalet pga förbättrade makroutsikter.
 • Räntenettot uppgick till 53,9 mkr (55,8 mkr). Det lägre räntenettot under kvartal tre är en effekt av en låg Stibor vilket har lett till lägre ränteintäker.
 • Provisionsnettot uppgick till 31,5 mkr (29,4 mkr) för tredje kvartalet. Den positiva utvecklingen av provisionsnettot är till följd av den stabila marknaden samt ett nytt avtal med Swedbank Hypotek.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 57,1 mkr (55,9 mkr) under tredje kvartalet. Ökningen beror främst på högre konsultoch marknadsföringskostnader.
 • Kreditförlusterna inklusive kreditreserveringar minskade med 3,8 mkr under tredje kvartalet. Detta till följd av förbättrade makrovariabler framförallt för arbetslöshet och huspriser.
 • Bankens totala affärsvolym uppgick per 30 september 2020 till 46 345 mkr, att jämföra med 30 juni 2020 där affärsvolymen uppgick till 45 554mkr. Bankens inlåning fortsätter att öka och har ökat med 10,6 % sedan årsskiftet. Bankens förmedlade fond- och försäkringsvolymer har fortsatt att öka något till följd av den fortsatta tillväxten på marknaden.
 • Total kapitalrelation uppgick till 18,6 % (18,5 %).
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 349 % (366 %) och ligger därmed fortsatt på en stabil nivå.

Viktiga händelser, juli-september 2020:

 • Efter en någorlunda stabil sommar där smittspridningen av Covid-19 verkade ha jämnat ut sig kan vi nu se effekterna av en andra våg runt om i världen. Vilket bland annat innebär att restriktioner återinförts i delar av Europa. Vi står nu inför en framtid där oroligheter kring virusets framfart kan komma att påverka världsekonomin och den ekonomiska politiken fortsatt.
 • Efter kraftiga fall i BNP under andra kvartalet ser det något ljusare ut i de reviderade prognoserna. Det indikeras en något snabbare återhämtning än väntat och tillväxtutsikten ser bättre ut även om revideringarna är små pga. det svårbedömda läget.
 • Efter ett historiskt ras i aktiemarknaden som följdes av en rekylartad återhämtning under det första halvåret har det stabiliserats något men fortsatt i en positiv riktning. Det är inte bara Covid-19 som påverkar marknaden. Det kommande presidentvalet i USA samt Brexit, där den brittiska övergångsperioden går ut i december, är nära förestående.
 • Riksbanken beslutade i september att lämna reporäntan oförändrad på 0 procent och enligt räntebanan kommer den ligga kvar på samma nivå i flera år framåt. Inflationen bedöms dessutom vara låg.
 • Sparbanken Rekarnes kunder är bland de mest nöjda! I årets SKI-undersökning (kundnöjdhet hos Sveriges bankkunder) får sparbankerna högst betyg bland samtliga banker i Sverige.
 • Med hänsyn till den rådande situationen och frågor som uppstår hos bankens kunder i oroliga tider har banken satsat på att informera om marknadsläget. I inslaget ”Vad händer på marknaden?” på bankens hemsida och sociala medier kan man ta del av nyttig information kring privatekonomi.

För mer information:

Timo Haavisto
Tf vd, Sparbanken Rekarne
016-15 81 09

Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64

Silvia Yashoe
Ekonomichef, Sparbanken Rekarne
016-15 81 02