Föreningsmiljonerna på Varmt om hjärtat ger din förening nya möjligheter till att samla in pengar.

Så går det till:
Föreningen lägger upp ett projekt på varmtomhjartat.se, med insamlingsmål och stoppdatum. Om projektet når målet innan deadline bidrar banken med en lika stor summa som ni själva lyckats få in. Om den valda målsumman inte uppnås utbetalas givetvis fortfarande ert insamlade belopp ut.

Vilka kan söka?
Alla föreningar som är kunder hos Sparbanken Rekarne kan lägga upp projekt. För att en insamling ska kunna godkännas måste föreningen uppfylla Varmt om hjärtas grundläggande krav; projektet ska bidra till Eskilstuna och Strängnäs positiva utveckling. Läs mer på: varmtomhjartat.se.

Beslut om godkända och icke godkända projekt behöver ej motiveras och kan ej överklagas. 

Belopp per projekt:
Den minsta målsumman är 5 000 kr och den högsta är 50 000 kr.

Insamlingstid:
Insamlingen startar så fort projektet är godkänt och löper, som längst, i 90 dagar räknat från publiceringsdatum.

Övrigt:
Projekt som accepterats på VOH kan inte repeteras. 
Föreningsmiljonerna gäller tills vidare men erbjudandet kan upphöra utan förvarning.

Ansökningen är uppdelad i två delar:
1. En korrekt ifylld ansökan på www.varmtomhjartat.se
2. Korrekt ifyllda bilagor skickas i original i två exemplar till (porto betalt)
Sparbanken Rekarne
Svarspost
630073400
638 01 Eskilstuna

Blanketter:
Avtal Föreningsmiljonerna
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal bilaga 1
Kompletterande uppgifter