Insikter och analyser Lantbruksbarometern 2022

  • Trots historiskt höga avräkningspriser hos de fyra största produktionsgrenarna tar de extra höga kostnaderna överhand och försämrar lantbrukarnas tro på en bättre lönsamhet framåt.
  • Priset på insatsvaror som foder och växtnäring har stigit kraftigt och särskilt grisbranschen är drabbad eftersom det finns ett överutbud på fläskkött i EU.
  • Växtodlarna upplever en försämrad lönsamhet men de som köpt in växtnäring tidigt under 2021 har en mindre odlingsrisk inför 2022.
  • En återgång till samma konsumtionsmönster som innan pandemin riskerar att minska efterfrågan på svenska livsmedel.
  • Den svenska kronan stärktes under 2021 vilket påverkade EU-stöden negativt för lantbrukarna.
  • Instabilt geopolitiskt läge och ett ökat inflationstryck skapar osäkerhet i marknaden för jordbruksprodukter och medför även ökade kostnader för branschen.
  • För att öka investeringsviljan framåt behövs långsiktighet i politiken och klarare spelregler för branschen.

Obs! Lantbruksbarometern skrevs innan Rysslands invasion av Ukraina. Hur detta kommer att påverka är ytterst osäkert men med tanke på Rysslands och Ukrainas stora del av den globala handeln med spannmål och oljeväxter samt de avtryck invasionen ger på energi- och gödselmarknaderna kommer detta få stor inverkan på livsmedels- och lantbrukssektorn.

Lantbruksbarometern 2022 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Webbinarium: Lantbrukets kostnadsläge

Med ökande kostnader och ett instabilt världsläge står lantbruket inför stora utmaningar.

Tid: 24 mars, kl. 12-13

Webbinarium: Lantbrukets kostnadsläge - läs mer och anmäl dig (event.on24.com)