Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Användarvillkor och kakor (cookies)

 

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för denna webbplats (www.sparbankenrekarne.se) som innehas av Sparbanken Rekarne AB, Kungsgatan 5, SE-631 93 Eskilstuna, Sverige, organisationsnummer 516401-9928.

Genom att gå in på Sparbanken Rekarnes webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt, har villkoren för produkten eller tjänsten företräde framför Användarvillkoren.

2. Begränsningar i användningen av webbplatsen

Informationen på Sparbanken Rekarnes webbplats härrör från källor som banken bedömer tillförlitliga. Sparbanken Rekarne eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Sparbanken Rekarne garanterar inte att webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet.

Sparbanken Rekarnes webbplats vänder sig inte till personer, som är förbjudna av lagstiftningen i det land där de är bosatta eller där de är medborgare från att ta del av informationen på en sådan webbplats. Personer som är förbjudna att ta del av informationen eller som är tveksamma till om det är tillåtet för dem att ta del av informationen ombeds vänligen att lämna webbplatsen. Detta gäller särskilt personer som befinner sig i Australien, Japan, Kanada, Storbritannien eller USA.

Om Sparbanken Rekarne anser (utan att Sparbanken Rekarne behöver bevisa det) att tillhandahållandet av tjänster eller produkter kan strida mot lagstiftningen eller andra regler i personens hemland eller i något annat land, kommer Sparbanken Rekarne inte att tillhandahålla tjänster eller produkter till den personen.

3. Finansiella instrument

Sparbanken Rekarne kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer som är tillgängliga på eller via webbplatsen.

4. Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Sparbanken Rekarne ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

5. Upphovsrätt och varumärken

Sparbanken Rekarne - eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Sparbanken Rekarnes webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Sparbanken Rekarne får lagra, sprida och publicera materialet.

6. Länkning m m

Om Sparbanken Rekarne tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Sparbanken Rekarnes sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Sparbanken Rekarne är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Sparbanken Rekarne har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Alla länkar till Sparbanken Rekarnes webbplats ska öppnas i separat fönster.

Länka till Sparbanken Rekarne
Länka gärna till sparbankenrekarne.se, men följ riktlinjerna nedan.

Observera att länkning endast får göras från hemsidor som inte:

• Kränker annan parts rätt
• Uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande
• Strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning

Länkning i text
Länkens namn ska alltid innehålla namnet "Sparbanken Rekarne".

• Vid generella länkningar till vår startsida ska länkens namn vara "Sparbanken Rekarne", "Till Sparbanken Rekarnes webbplats" eller liknande
• Vid specifika länkningar till en tjänst, funktion eller underavdelning ska länkens namn ge en förklaring om vart länken hänvisar, t ex "Till Sparbanken Rekarnes billån", "Till Sparbanken Rekarnes bolån", "Läs mer om Sparbanken Rekarnes billån" eller liknande. Denna typ av förklarande text kan även läggas i en title-tag
• Länkningen placeras så att det tydligt framgår att Sparbanken Rekarne inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till Sparbanken Rekarne

Länkning med logotyp
Logotypens filnamn ska alltid innehålla namnet "Sparbanken Rekarne". Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sparbanken Rekarne innan publicering.

Vid länkning från Sparbanken Rekarnes webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Sparbanken Rekarne.

7. Information enligt personuppgiftslagen, PUL, om behandling av personuppgifter

Banken behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan och intresseanmälan, vid användning av bankens kanaler (t ex internet- och mobilbanken) och webbplats samt när avtal ingås eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t ex kreditupplysning eller affärsbedömning). När bankärenden utförs via telefon eller rörlig bild behandlas personuppgifter även genom inspelning.
I samband med att en kundrelation inleds och vid vissa internationella betalningar kontrollerar banken enligt lag personuppgifter mot sanktionslistor för att säkerställa att kundrelation kan inledas och transaktioner genomföras.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, t ex uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifterna behandlas för att hantera och fullgöra avtal och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan dessutom fungera som underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t ex i riskberäkningsmodeller som banken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Om inte direktreklamspärr begärts kan banken också använda uppgifterna för marknadsföring, t ex för att kunna ge kunder personliga och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster inom bankens koncern baserat på kundens befintliga produkter, förändringar i kundens produktengagemang, beteende och rörelsemönster i bankens kanaler m.m. Vid marknadsföring kan banken även komma att kontakta kunder via e-post om inte kunden uttryckligen tackat nej till det.

För de ändamål som nämns ovan kan personuppgifter, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av banker och företag som ingår i bankens koncern samt andra företag som banken samarbetar med, t ex kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav samt Bankgirocentralen och SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). I vissa fall är banken också skyldig att lämna uppgifter till myndigheter, t ex till Skatteverket, Finansinspektionen och Försäkringskassan.

Om du vill veta vilka uppgifter banken behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till banken på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från banken eller om du vill att banken ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift.

Sparbanken Rekarne
PUL-ansvarig
631 93 Eskilstuna

8. Användning av kakor (cookies)

Vi vill informera dig om att vi använder kakor på denna webbplats. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator. Textfilen kan bland annat användas för att underlätta din användning av webbplatsen.

Webbplatsens kakor
Webbplatsen innehåller två typer av kakor. Den ena typen av kakor, så kallade sessions kakor, lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. Sessions kakor används för att du ska kunna utföra dina bankärenden och försvinner när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

Den andra typen av kakor, så kallade persistenta kakor, sparar en fil under en begränsad tid på din dator, se nedan. Webbplatsen använder persistenta kakor för att följa din navigering på webbplatsen och för att samla in statistik i syfte att optimera och förbättra webbplatsen. En del av dessa persistenta kakor är så kallade tredjepartskakor från trafikmätningsföretag och andra externa parter som anlitas för att följa din navigering på webbplatsen, se nedan. Informationen används bland annat för att förbättra webbplatsen och för att visa digitala erbjudanden även på andra webbplatser.

Oavsett vilken typ av kakor som används sparas ingen personlig information om dig som användare.

Undvika kakor
Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Du kan neka användning av persistenta kakor utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Nekande av sessions kakor medför dock att du inte kan utföra sina bankärenden på webbplatsen.
För ytterligare information gällande webbplatsens kakor, vänligen kontakta Digital Support på telefon 0771-97 75 12.

9. Tillämplig lag m m

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

 

 

Stäng Skriv ut